Elevmedverknad: bli høyrt - lær meir

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Elevane har rett til å delta på skolen, dei skal bli høyrt både i saker som handlar om dei sjølve, kom korleis skolen planlegg undervisninga og om korleis den fungerer.

Rektor skal høyre på det elevane meiner,  og det elevane meiner skal få betydning.

Det kan vere vanskeleg å kjenne igjen korleis du heilt konkret kan bli høyrt i skolekvardagen. Difor er det laga ein plakat som skal henge i alle klasserom og som lærarane skal bruke aktivt i undervisninga og dialogen med elevane. Plakaten konkretiserer nokre utvalgte kjenneteikn på det å bli høyrt og det å lære meir.

Bli høyrt – lær meir!

Dokumenter