Treng du PC til skulestart?

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC.

Her på Ulstein vgs vil vi anbefale alle dokke som er vg1-elevar frå hausten av om å bestille skule-PC.

Skuleåret 22/23 vil elevane ved vg1 Ulstein vgs. få tilbod om ein oppgradert elev-pc. Dette er IKKJE same elev-PC som resten av fylket sine elevar får tilbod om.

Denne PC-en har ein funksjonalitet som gjer det mogleg å skrive med digital penn på skjermen, og undervisninga vil bli lagt opp til at elevane skal kunne nyttiggjere seg av denne teknologien.

I tillegg gjennomfører skulen eit prosjekt for å teste ut om penn-funksjon på PC fører til betre læring. Forskingsprosjektet knytt til dette prosjektet er det frivillig for elevane å vere med på, men vi håper at flest muleg vil vere med. Meir info om forskinga får du ved skulestart. Uansett om du vil delta i forskinga eller ikkje, kan du kjøpe denne PC-en gjennom PC-ordninga gjennom denne linken her.

Spesifikasjonane til denne PC-en finn du i PDF-format her.

For at denne pc-en skal verte utlevert første skuledag, må føresette ha signert digitalt på bestillinga før skulestart. Signering skjer også på http://skolestart.mrfylke.no

Då får du ei bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betalar eigendel éin gong i året, i tre år. Etter det er datamaskina di.

Skjer det noko med datamaskina di i denne perioden, blir ho reparert gratis.

Hugs at all nødvendig programvare, som til dømes Officepakka, får du gratis frå skulen, uavhengig om du nyttar deg av PC-ordninga eller ikkje.

  1. Sjå spørsmål og svar her.
  2. Ta kontakt med IT-avdelinga på skolen du skal starte på. 
  3. Har du framleis spørsmål? Ta kontakt på telefon: 71 28 31 11 eller på E-post: skolestart@mrfylke.no

 

Snarvegar