Om skulen

SKULEBYGG

Skulen ligg i Høddvollområdet, som næraste nabo til Nye Høddvoll stadion. Skulen har undervisninga si i skulen sitt bygg og i den nye Ulsteinhallen, som er bygd saman med Ulstein vgs. Idrett og kroppsøving har undervisning i Ulsteinhallen, i Ulsmohallen og på Høddvoll stadion.

KLASSETAL/ELEVTAL

Skulen skal for skuleåret 2020-2021 ha 9 klasser i utdanningsprogrammet Studiespesialisering, 1 klasse Påbygg til generell studiekompetanse, 6 klasser Idrettsfag, 3 klasser Elektrofag, 1 klasse med Fagopplæring i skule, 1 klasse Sal, service og reiseliv, 1 klasse IKT og medieproduksjon og 1 klasse IKT Servicefag, 2 klasser TAF og 1 Tilrettelagt klasse. Dette vert ein stad mellom 500-550 elevar.

SKULEDAGEN

Skuledagen er frå kl.08:20 til kl.15:15. Etter å ha hatt same organiseringa av timeplanen i alle år, legg vi den no om til skuleåret 2020-2021. Omlegginga vert slik at vi har færre fag per dag og lengre økter i kvart fag. Enkelte dagar har vi berre eitt fag. Timeplanen vil variere frå veke til veke, med ein hovudturnus på 3 veker. Enkelte fag vil gå i 5-vekersrotasjon. Nokre fag vil vi undervise i berre om hausten og andre om våren. Dette for å få meir ro i skulekvardagen og få betre tid til fagleg fordjuping.

FAGFORNYINGA

Elevar på Vg1 har opplæring etter nye læreplanar – Fagfornyinga. Enkelte fag har også fått nye namn og vi har fått to nye utdanningsprogram; Sal, service og reiseliv og IKT og medieproduksjon.

Lurer du korleis læreplanen i eit eller anna fag ser ut? Då er det berre å trykke på denne lenka her.

KONTAKTLÆRAR

Alle elevar får tildelt ein kontaktlærar. Det er denne læraren eleven skal halde nærast kontakt med, spesielt når det gjeld sjukdom/fråvær og anna informasjon. Kontaktlæraren skal ha faste møte og elevsamtalar med alle elevane i basisgruppa/klassa si.

RÅDGJEVING

Skulen har frå hausten 2020 to rådgjevarar med faste møtetider. Sjå oppslag på dør. Skulen har også tilbod om helsesjukepleiar og PPT-kontakt. Dei er tilgjengelege på skulen gitte dagar. Info om dette kjem ved skulestart. Når det gjeld råd i samband med fagval er også leiinga tilgjengeleg.

STATENS LÅNEKASSE

Elevar kan søkje lån og stipend i Statens Lånekasse. Alle elevar har rett til utstyrsstipend. For å søkje må du anten ha takka ja til skuleplassen på www.vigo.no og kan nytte vigo-sidene til å logge deg inn, eller du kan søkje direkte via www.lanekassen.no. Bruk MinID-kodane du har fått tilsendt frå Skatteetaten. Sjå også www.lanekassen.no for meir detaljinformasjon.

EKSPEDISJONEN/KONTORET

Ekspedisjonen/kontoret er ope mellom 08:15-15:30 og er i 2.høgda i den delen av skulen som er nærast Ulsteinhallen. Leiinga har kontora sine i same området.

BIBLIOTEK

Skulen sitt bibliotek ligg i 2.høgda og er samlokalisert med Landskapet. På biblioteket finn du skjønnlitteratur, faglitteratur, aviser og tidsskrift. Alle elevane får sitt private lånekort som etter kvart skal kunne nyttast på alle bibliotek i landet. Det er på biblioteket du får låne skulebøkene du skal ha til skuleåret. Biblioteket er bemanna kvar dag.

KANTINE

Skulen si kantine er godt besøkt og har eit godt tilbod av brødmat, varmrettar, salat, frukt, drikke m.m. Kantina ligg i 1.høgda til høgre for hovudinngangen og i tilknyting til Atriet.

REINHALD OG VAKTMEISTERTENESTE

Skulen vert vedlikehalden av 4 reinhaldarar, 1 teknisk driftsleiar og 1 driftsteknikar. Dei arbeider på dagtid og er ein viktig del av miljøet på skulen. Reinhaldspersonalet si oppgåve er å vaske skulen. Elevar og tilsette har i oppgåve å rydde etter seg, og saman må alle partar gjere sitt beste for å skape eit godt fysisk arbeidsmiljø med god orden og reinsemd.

REGLEMENT

Dei vidaregåande skulane i fylket har eit felles reglement, der elevane sine rettar og plikter og nødvendige reglar for orden i skulesamfunnet er nedskrivne. Skulen har i tillegg klasseromsreglar, reglar for lån i biblioteket, reglar for føring av fråvær og IKT-reglar.

RØYKING/SNUS/RUS

Skulen og skuleområdet skal vere røyk-, snus- og rusfritt. For elevar vart det frå 1.juli 2014 ikkje lov å snuse eller røyke i skuletida, uansett om ein er på skulen sitt område eller ei. «Skuletida» er bestemt av ordensreglementet og omfattar ikkje fritid og fritimar der elevane oppheld seg utanfor skulen sitt nærområde.

LÆREBØKER/LÆREMIDDEL/PC

Vi føreset at alle elevane våre brukar PC og vi rår dei til å nytte seg av tilbodet som fylkeskommunen gir, sjå info om PC-ordninga. Det er viktig at PC’en er på plass snarast mogeleg, helst ved skulestart. Alle elevar får elles låne lærebøker på skulen. Sjå heimesida vår, oppdatert informasjon vert lagt ut der.

IT-AVDELINGA

Dette skuleåret har skulen ein systemansvarleg og to lærlingar i IKT-faget. IT-avdelinga har kontor rett bak Atriet. Sjå oppslag for opningstider. Alle elevane kan vende seg til lærling eller systemansvarleg for rettleiing i høve datautstyr og programvare.

PARKERING

Skulen har fire område for parkering. To av parkeringsområda er øyremerka tilsette. Alle som parkerer der må ha parkeringskort. Elevar kan i heilt særskilte tilfelle søkje om parkeringskort. Parkering for elevane er i hovudsak på parkeringsplassen aust for Høddvoll Panorama, den plassen som ligg framfor skulen. Denne disponerer skulen på dagtid i skuleåret.

SAMARBEID/LÆRING

Arbeidet i skulen er basert på eit nært samarbeid, tillit og respekt mellom elevane og dei som jobbar her. Eleven spelar hovudrolla og har hovudansvaret for eiga læring og utvikling, med dei tilsette som undervisarar, rettleiarar og hjelparar.